Категории
Превантивна дейност

Решение № 4-П/2022 г. за Актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин“

Днес, 24.06.2022 г., във връзка с чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 24.06.2022 г. Решение № 4-П/2022 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка, (ЕО), в т.ч. и оценка за съвместимост за Актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) за периода 2013 – 2024 г. с възложител Дирекция на НП „Пирин“.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.