Категории
Превантивна дейност

Решение № 4-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на нов електропровод ВЛ 110 кV ВЕЦ "Въча" - ВЕЦ "Цанков камък", с възложител "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

07 ноември 2017 | 09:47

Днес, 07.11.2017 г., на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 07.11.2017 г. Решение № 4-ПР/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околата среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на нов електропровод ВЛ 110 кV ВЕЦ "Въча" - ВЕЦ "Цанков камък", с възложител "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД - да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. "Кн. Мария Луиза" 22 на 07.11.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция "Екологична оценка и ОВОС".

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.