Категории
Превантивна дейност

Решение № 4-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Доизграждане на Интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България - Пловдив“

29 май 2019 | 15:06

На основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 29.05.2019 г. Решение № 4-ПР/2019 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Доизграждане на Интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България - Пловдив“ с възложител „Терминали“ ЕАД, гр. Пловдив – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 29.05.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС  и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.