Категории
Превантивна дейност

Решение № 5-П/2018 г. за инвестиционно предложение „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Аспарухов вал“, разположен в имоти в землището на гр. Козлодуй и в землищата на с. Златия и с. Разград, община Вълчедръм“

12 ноември 2018 | 17:03

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 12.11.2018 г. Решение № 5-П/2018 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с процедурата по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Аспарухов вал“, разположен в имоти в землището на гр. Козлодуй и в землищата на с. Златия и с. Разград, община Вълчедръм“ с възложител ЕТ „Георги Кънчев 2011“.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 12.11.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.