Категории
Превантивна дейност

Решение № 5-П/2021 г. за участъка за изземване от Наносно поле 2 от км 601+500 до км 602+900, част от планираните дейности в инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения в р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол

Днес, 08.06.2021 г., на основание чл. 2а, ал. 4, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 08.06.2021 г. Решение № 5-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието (ОВОС), в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за участъка за изземване от Наносно поле 2 от км 601+500 до км 602+900, част от планираните дейности в инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения в р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“ с възложител „Дани 94 Димитър Митев“, гр. Никопол.

.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.