Категории
Превантивна дейност

Решение № 5-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ЕО, в т.ч. и ОС за СПУП-ПП за обект „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от УПИ I, кв.2б (ПИ с идентификатор 07079.662.9619) по плана на ПЗ „Юг – Югоизток“, гр. Бургас, попадаща

Днес, 02.02.2024 г., в изпълнение на изискванията на чл. 7а, ал. 4, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 02.04.2024г.:

Решение № 5-П/2024 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка (ЕО), в т.ч. и оценка за съвместимост за Специализиран подробен устройствен план – Парцеларен план (СПУП-ПП) за обект „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от УПИ I, кв.2б (ПИ с идентификатор 07079.662.9619) по плана на ПЗ „Юг – Югоизток“, гр. Бургас, попадаща след бреговата ивица в прилежащата акватория на Черно море“ с възложител община Бургас.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.