Категории
Превантивна дейност

Решение № 5-ПР/2017г. за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци

17 ноември 2017 | 13:16

Днес, 17.11.2017 г., на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 16.11.2017 г. Решение № 5-ПР/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитието на Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО)“ с възложител община Благоевград – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 17.11.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.