Категории
Превантивна дейност

Решение № 6-П/2021 г. за Актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г., вкл. разработване на геобаза данни и карти за развитие на Географска информационна система

Днес, 01.09.2021 г., на основание чл.7, ал. 4, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 01.09.2021 г. Решение № 6-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), в т.ч. и оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони на Актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г., вкл. разработване на геобаза данни и карти за развитие на Географска информационна система, с възложител ДПП „Витоша“.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.