Категории
Превантивна дейност

Решение № 6-П/2023 г. за изменение на ПУП-ПРЗ за преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово и план-схема за електрозахранване на ЛКВ „Манастирище“ с цел ползването му за обект „Газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“

Днес, 14.07.2023 г., във връзка с чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 14.07.2023 г. Решение № 6-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на административното производство по реда на глава VI, раздел II от Закона за опазване на околната среда и водите и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план аза застрояване (ПУП-ПРЗ) за преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово и план-схема за електрозахранване на ЛКВ „Манастирище“ с цел ползването му за обект „Газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан, започнала с искане  с вх. № ЕО-2/11.02.2023 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.