Категории
Превантивна дейност

Решение № 6-П/2024 г. за прекратяване на административното производство за проект на Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023-2053 г.

Днес, 08.04.2024 г., във връзка с чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за следното издадено на 08.04.2024 г. решение:

Решение № 6-П/2024 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на административното производство за проект на Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023-2053 г. с възложител Министерство на енергетиката, започнало с уведомление с вх. № ЕО-5/18.01.2023 г. и. на МОСВ.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.