Категории
Превантивна дейност

Решение № 7-П/2021 г. за ИП „Изземване на наносни отложения в участъка от км 602+200 - до км 602+000 на р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 20.09.2021 г. Решение № 7-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения в участъка от км 602+200 - до км 602+000 на р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“, по внесено уведомление от ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 21.09.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.