Категории
Превантивна дейност

Решение № 7-П/2023 г. за проект на изменение на Общ устройствен план на община Царево

Днес, 14.07.2023 г., в изпълнение на изискванията на чл. 7а, ал. 4, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 14.07.2023 г. Решение № 7-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка (ЕО), в т.ч. и оценка за съвместимост за проект на изменение на Общ устройствен план на Община Царево, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството, започнала с писмо с вх. № 04-00-662/28.02.2013 г.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.