Категории
Превантивна дейност

Решение № 7-П/2024 г. за прекратяване на административно производство за ,,Изменение на действащ ОУП на Община Созопол за ПИ с идентификатор 14249.17.2 по КК на с. Габър, м. ,,Турлакица“, Община Созопол

Днес 10.06.2024 г., в изпълнение на изискванията на чл. 7а, ал. 4, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 07.06.2024г.:

Решение № 7-П/2024 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на административно производство за ,,Изменение на действащ ОУП на Община Созопол за ПИ с идентификатор 14249.17.2 по КК на с. Габър, м. ,,Турлакица“, Община Созопол, с възложители ,,ЕМИ“ ООД, гр. Бургас и Община Созопол.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.