Категории
Превантивна дейност

Решение № 7-ПР/2020 г. за ИП „АМ „Хемус“ участъци от км. 159+013.78 до км. 162+076 и от км. 181+413.33 до км. 185+064 – прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос“

11 декември 2020 | 15:14

На основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 11.12.2020 г. Решение № 7-ПР/2020 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „АМ „Хемус“ участъци от км. 159+013.78 до км. 162+076 и от км. 181+413.33 до км. 185+064 – прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 11.12.2020 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.