Категории
Превантивна дейност

Решение № 9-П/2021 г. за инвестиционно предложение „Поставяне на фотоволтаични панели за производство на електрическа енергия за собствени нужди на хижа „Тъжа“/Еделвайс/“

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 17.11.2021 г. Решение № 9-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста, Раздел III от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Поставяне на фотоволтаични панели за производство на електрическа енергия за собствени нужди на хижа „Тъжа“/Еделвайс/“, по внесено уведомление от „КУМАКС ИНВЕСТ“ ЕООД.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 19.11.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.