Категории
Превантивна дейност

Решение № 9-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и по оценка на съвместимост на проекта за Изменение на Общия устройствен план на община Приморско

Днес, 20.10. 2023 г., във връзка с чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, на информационното табло в сградата на МОСВ, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 20.10.2023 г.

Решение № 9-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и по оценка на съвместимост на проекта за Изменение на Общия устройствен план на община Приморско с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 20.10.2023 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.