Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г.

01 март 2017 | 11:44

Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за издадено на 01.03.2017 г. Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г., с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин“ - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 01.03.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „ОВОС и ЕО”, дирекция „Превантивна дейност” Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.