Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-1/2019 г. за ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имоти, попадащи в землищата на с. Долна Василица и с. Костенец, община Костенец, засегнати от новопректираното трасе на жп връзка

На основание чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 11.01.2019 г. Решение № ЕО-1/2019 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имоти, попадащи в землищата на с. Долна Василица и с. Костенец, община Костенец, засегнати от новопроектираното трасе на железопътната връзка между нова и съществуваща гара Костенец по трасето на железопътна линия „София – Пловдив“ (включително имоти засегнати от трасетата на новите и подлежащи на преместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура) в участъка „Ихтиман – Септември“, с възложител Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура" - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на 14.01.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.