Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-10/2016 г.

24 юли 2018 | 14:41
  • Съобщение за Решение № ЕО-10/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група – Брезово, Братя Даскалови, с възложител Сдружение „Местна инициативна група – Брезово, Братя Даскалови“ /19.05.2016 г./