Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-10/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив

01 декември 2017 | 09:08

На основание чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 30.11.2017 г. . Решение № ЕО-10/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив („ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив) с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 01.12.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.