Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-11/2016 г.

24 юли 2018 | 14:42
  • Съобщение за Решение № ЕО-11/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Кирково - Златоград, с възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Кирково-2010“ /27.05.2016 г./