Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-12/2016 г.

24 юли 2018 | 14:43
  • Съобщение за Решение № ЕО-12/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група Ардино-Джебел“, с възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ /27.05.2016 г./