Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-14/2016 г.

24 юли 2018 | 14:44
  • Съобщение за Решение № ЕО-14/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла, с възложител Сдружение "Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла" /27.05.2016 г./