Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-14/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединвестицинно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас

08 декември 2017 | 08:45

На основание чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерството на околната среда и водите съобщава за постановено на 08.12.2017 г. Решение № ЕО-14/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединвестицинно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено но обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 08.12.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция "Екологична оценка и ОВОС".

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.