Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-15/2016 г.

24 юли 2018 | 14:45
  • Съобщение за Решение № ЕО-15/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Луковит-Роман, с възложител Сдружение "МИГ Луковит-Роман" /30.05.2016 г./