Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-16/2016 г.

24 юли 2018 | 14:45
  • Съобщение  за Решение № ЕО-16/2016 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Ценово-Свищов,   с възложител Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Ценово-Свищов"  /13.06.2016 г./