Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-17/2016 г.

24 юли 2018 | 14:46
  • Съобщение за Решение № ЕО-17/2016 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна", с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД /01.09.2016 г./