Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-19/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Местна стратегия за развитие (МСР) на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопои: Батак – Девин –Доспат“

18 декември 2017 | 11:38

На основание чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 18.12.2017 г. Решение № ЕО-19/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Местна стратегия за развитие (МСР) на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопои: Батак – Девин –Доспат“ с възложител Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин –Доспат“ - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 18.12.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.