Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-2/2019 г. за Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2018-2027 г.

На основание чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 18.01.2019 г. Решение № ЕО-2/2018 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2018 - 2027 г., с възложител дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ към МОСВ – да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на 18.01.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.