Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-2/2020 г. за „Изменение на Общия устройствен план на Столична община, част Комуникационна-транспортна система – масов релсов градски транспорт – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“

Днес 12.10.2020 г., на основание чл. 15, т .2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-2/2020 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Столична община, част Комуникационна-транспортна система – масов релсов градски транспорт – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“, с възложител Столична община – да не се извършва екологична оценка. 

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. "Кн. Мария Луиза" 22 на 12.10.2020 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Документи