Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-2/2021 г. за проект на изменение и допълнение на ПУП-ПП за обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия и План-схема за външен водопровод до площадката на газоизмервателна станция (ГИС) „Калотина"

Днес, 22.03.2021 г., в изпълнение на чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-2/2021 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на изменение и допълнение на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект:  Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия и План-схема за външен водопровод до площадката на газоизмервателна станция (ГИС) „Калотина“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД – да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза" 22 на 22.03.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ” на МОСВ.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.