Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-2/2022 г. за проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване за Граничен контролно-пропускателен пункт „Златарево“ с местоположение имот с идентификатор № 22143.11.29 по КККР на с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград“

Днес, 17.10.2022 г., в изпълнение на чл.15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване за Граничен контролно-пропускателен пункт „Златарево“ с местоположение имот с идентификатор № 22143.11.29 по КККР на с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Агенция „Митници“– да не се извършва екологична оценка.

 

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза" 22 на 17.10.2022 г. за период от 14 дни.

 

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ” на МОСВ.

 

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.