Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-2/2023 г. за проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група „Кирково - Златоград“ за периода 2023-2027 г.

Днес, 06.11.2023 г., в изпълнение на чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-2/2023 г. на министъра на околната среда и водите за проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група „Кирково - Златоград“ за периода 2023-2027 г., с възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ – да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 06.11.2023 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ” на МОСВ.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.