Категории
Превантивна дейност

Решение №ЕО-20/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МСР) на рибарска област Бяла – Долни чифлик - Аврен

18 декември 2017 | 16:04

 

На основание чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 18.12.2017 г.  Решение № ЕО-20/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МСР) на рибарска област Бяла – Долни чифлик - Аврен“ с възложител Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Български Черноморски сговор Бяла – Долни чифлик - Аврен“  - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 18.12.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.