Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-21/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, ГР. Перник

19 декември 2017 | 12:43

На основание чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 19.12.2017 г. Решение № ЕО-21/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, ГР. Перник („ВиК“ ООД, гр. Перник) с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 19.12.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.