Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-3/2018 г. за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.

На основание чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 20.11.2018 г. Решение № ЕО-3/2018 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. с възложител Министерство на енергетиката - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 20.11.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.