Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-3/2019 г. на актуализацията на "Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България"

На основание чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 19.02.2019 г. Решение № ЕО-3/2019 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализацията на „Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България“, с възложител Българска агенция по безопасност  на храните – да се извърши екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на 19.02.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Документи