Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-4/2016 г.

24 юли 2018 | 14:37
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) за населено място Рилски манастир, община Рила с възложител Рилска Света Обител /21.04.2016 г./