Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-4/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изменение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“(ОПТТИ) за периода 2014-2020 г.

28 юни 2017 | 13:00

Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за издадено на 28.06.2017 г. Решение № ЕО-4/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изменение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“(ОПТТИ) за периода 2014-2020 г., с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията   - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 28.06.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „ОВОС и ЕО”, дирекция „Превантивна дейност” Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.