Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-4/2019 г. за Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за периода до 2030 г.

На основание чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 03.05.2019 г. Решение № ЕО-4/2018 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за периода до 2030 г., с възложител дирекция „Политика по изменение на климата“ към МОСВ – да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на 03.05.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.