Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-5/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Местната стратегия за развитие (МСР) на Местната инициативна група (МИГ) „Лозница-Самуил-Хитрино“ за периода 2017-2020 г.

28 август 2017 | 13:03

Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за издадено на 28.08.2017 г. Решение № ЕО-5/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Местната стратегия за развитие (МСР) на Местната инициативна група (МИГ) „Лозница-Самуил-Хитрино“ за периода 2017-2020 г., с възложител МИГ „Лозница-Самуил-Хитрино“ - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 28.08.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „ОВОС и ЕО”, дирекция „Превантивна дейност” Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.