Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-5/2019 г. за ПУП за обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийско вода“ АД, в т.ч. парцеларен план за участъците извън урбанизирани територии и план – схема към ПУП

На основание чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 26.08.2019 г. Решение № ЕО-5/2019 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) за обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийско вода“ АД, в т.ч. парцеларен план (ПП) за участъците извън урбанизирани територии и план – схема към ПУП в урбанизирана територия на с. Волуяк, Столична община, област София в землищата на с. Мрамор и с. Волуяк, Столична община, област София; с. Пролеша, община Божурище, Софийска област и гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област, с възложители Областен управите на област София и Областен управител на Софийска област, представлявани от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД – да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на 26.08.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.