Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-5/2022 г. за План за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в района на дейност на Териториално поделение (ТП) Държавно горско стопанство (ДГС) Академик Николай Хайтов за частта на влятото Т

Днес, 09.12.2022 г., в изпълнение на чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-5/2022 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на План за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в района на дейност на Териториално поделение (ТП) Държавно горско стопанство (ДГС) Академик Николай Хайтов за частта на влятото ТП ДГС Чепеларе, в границите на община Чепеларе, област Смолян, с възложител Регионална дирекция на горите - гр. Смолян – да не се извършва екологична оценка.

 

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 09.12.2022 г. за период от 14 дни.

 

Решението се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ” на МОСВ.

 

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.