Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-7/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Цялостен работен проект за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ "Блок І-11 Вранино"

08 ноември 2017 | 10:24

Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 07.11.2017 г. Решение № ЕО-7/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Цялостен работен проект за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ "Блок І-11 Вранино", разположена на територията на област Добрич, с възложител „Парк Плейс Енерджи Корп“ - да се извърши екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. "Кн. Мария Луиза" на 08.11.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „ЕО и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.