Категории
Превантивна дейност

Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 1-1/2022 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия Видин - София“: Железопътен участък I: Ви

Днес, 13.10.2022 г., на основание чл. 99, ал. 6, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите съобщава за постановено на 12.10.2022 г. Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 1-1/2022 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Видин - София“: Железопътен участък I: Видин – Медковец“, с възложител Държавно предприятие  „Национална компания железопътна инфраструктура“.

На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, е допуснато предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 1-1/2022 г.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 13.10.2022 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа” на 13.10.2022 г.