Категории
Превантивна дейност

Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 2-2/2022 г. за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна

Днес, 08.11л2022 г.,на основание чл. 99, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с проведена процедура по реда на чл.94, ал.1, т.9 от ЗООС, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за за постановено на 04.11.2022 г. Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 2-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ по Вариант III В и Актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал ПГХ „Чирен“, включващо и съдържанието по чл.123 от ЗООС на Комплексно разрешително (КР) № 611-Н0/2022 г. за площадка ПГХ „Чирен“, землище на с. Чирен, община Враца“ с възложител/оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД, вкл. и разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение. 

Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа” на 08.11.2022 г.