Категории
Превантивна дейност

Решение по ОВОС № 1-1/2020 и Комплексно разрешително (КР) с регистрационен номер № 589-Н0/2020 г. за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – еле

На основание чл. 99, ал.6, т.2 и ал.7, във връзка с чл.94, ал.1, т.9 предложение първо и трето от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за за постановено на 11.12.2020 г. Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 1-1/2020 г. и Комплексно разрешително (КР) с регистрационен номер № 589-Н0/2020 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ по Вариант I с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, вкл. допускане на предварително изпълнение на решението по ОВОС.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа” на 14.12.2020г.