Категории
Превантивна дейност

Решение по ОВОС № 1-1/2023 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на птицеферма с. Стожер до 121 800 места за отглеждане на бройлери, разположена в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер, община Добричка“

Днес, 08.11.2023 г.,на основание чл. 99, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с проведена процедура по реда на чл.94, ал.1, т.9 от ЗООС, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за за постановено на 06.11.2023 г. Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 1-1/2023 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на птицеферма с. Стожер до 121 800 места за отглеждане на бройлери, разположена в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер, община Добричка“, включващо и съдържанието по чл.123 от ЗООС на Комплексно разрешително (КР) № 627-Н0/2023 г. за инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич“ с възложител/оператор „РЕДЖИНА“ ЕООД.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Съобщение за издаденото решение е публикувано във в-к „24 часа” на 08.11.2023 г.