Категории
Превантивна дейност

Решения по ОВОС - 2014 г.

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 6-6/2014 г. за  инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин – Септември” по преработен Вариант С на трасето на железопътната линия, с възложител ДП „Национална Компания Железопътна инфраструктура”/09.09.2014 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 5-5/2014 г. за инвестиционно предложение за „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция „Лозенец” – очистно съоръжение „Недялско” по Вариант 3 на трасето на газопровода, с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД /30.05.2014 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 4-4/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, на Площадка 1, с възложител община Благоевград/04.04.2014 г./
  • Съобщение за издадено  Решение по ОВОС № 3-3/2014 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на части от обект „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел” в участък І: „Лозарево – Прилеп”, участък ІІ: „Люляково – Дъскотна”, участък ІІІ: „Дъскотна – Търнак”, участък ІV: „Търнак – Аспарухово”, участък V: „Аспарухово – Комунари” и участък VІ: „Юнак – Синдел”, с възложител ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”/27.03.2014 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 2-2/2014 г. за инвестиционно предложение за "Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема (ГКНО) в АЕЦ „Козлодуй”, с възложител „АЕЦ Козлодуй” ЕАД /28.02.2014 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 1-1/2014 г. за инвестиционно предложение за "Морски газопровод Южен поток - български участък" с прилагане на безизкопен метод на пресичане, с възложител "Саут Стрийм Транспорт" БВ /07.02.2014 г./