Категории
Превантивна дейност

Решения по ОВОС - 2017 г.

08 октомври 2017 | 15:02    • Съобщение за Решение № 104/02.08.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2-2/2017 г. за одобряване за на изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 88-1/1998 г., с което е разрешена реализацията на проект за обект „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“, отнасящо се за инвестиционно предложение „Проект „Яденица“ – увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ по вариант на водоплътния елемент на каменнонасипната язовирна стена с асфалтобетонова диафрагма, с възложител „Национална електрическа компания ” ЕАД /04.08.2017 г./
    • Съобщение за Решение по ОВОС № 2-2/2017 г. за одобряване на изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 88-1/1998 г., с което е разрешена реализацията на проект за обект „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“, отнасящо се за инвестиционно предложение „Проект „Яденица“ – увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ по вариант на водоплътния елемент на каменнонасипната язовирна стена с асфалтобетонова диафрагма, с възложител „Национална електрическа компания” ЕАД /02.08.2017 г./
    • Съобщение за Решение по ОВОС № 1-1/2017 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на нова „Въздушна линия (ВЛ) 400 кV п/ст „Марица Изток” (Република България) - п/ст „Неа Санта” (Република Гърция)” –по Вариант І на трасе на електропровода, с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД /31.03.2017 г./